Utgående post

 DATO  MOTTAKER  TEMA
 2019    
 13.05.19  Styret og adm. HMR  Uttalelse før styremøtet HMR 15. mai 2019
 06.05.19  Statens vegvesen, Kunnskapsdep., KS  Uttalelse omorganisering Trafikk- og kjøretøyområdet
 10.04.19  Justisdep., DSB, Justiskomiteen og Mørebenken  Uttalelse om investeringer i nødnettet
 15.03.19  HMR v/adm.dir.  Krav om at fødeavdelingen i Kristiansund opprettholdes
 27.02.19  Støtteerklæring prosjektsøknad   Støtte til nytt Opera- og kulturhus på Nordmøre
 27.02.19  HMR  HMR Forespørsel medvirkning rehabilitering
 25.02.19  MR Fylkeskommune v/Samferdselsutvalget  Uttale AutoPass
 19.02.19  HMR adm. og styre  Uttalelse om fødetilbudet og rehabilitering
 16.01.19  Kommuner på Nordmøre  Invitasjon til prosjekt Plansamarbeid på Nordmøre
 04.01.19  Helse- og omsorgsdep., Mørebenken  Uttalelse etablering av Nasjonalt Eldreombud
     
 2018    
 20.11.18  Regjeringspartiene, Krf, Kommunal- og forvaltningskomiten, Næringskomiten, Mørebenken  Oppgavemelding - statsbudsjettet og RUP
 19.11.18  Norges Idrettsforbund, Møre og Romsdal Idrettskrets  Uttalelse Norges Idrettsforbund fra ORKide, ROR og SR
 15.10.18  Helse Midt-Norge RHF  Uttalelse RUP HMN
 12.09.18  Forsknings og høyere utdanningsminister, Utdannings- og forskningskomiteen, Mørebenken  Campus Kristiansund og statsbudsjettet 2019
 15.06.18  Samferdselsdepartementet  Høringssvar til ny Havne- og farvannslov
 06.06.18  Kulturminister, familie- og kulturkomiteen, Mørebenken  Nordmøre støtter bygging av nytt opera- og kulturhus i Kristiansund
 26.05.18  Samf.minister, Transportkomite, Statens vegvesen, regionale og sentrale politikere  Oppstart E39 Betna - Stormyra i 2019!
 25.05.18  Pressemelding fra Regionrådsmøte i Surnadal  Pressemelding: Nordmøre slår ring om Gjemnes
     
 2017    
 27.12.17  Statens Vegvesen   Uttalelse Statens vegvesen sitt Handlingsprogram 2018-2023
 06.12.17  Helse Møre og Romsdal HF  Uttalelse til Utviklingsplan HMR 2019 - 2022
 20.10.17  Transportkom., parl.ledere, Mørbenken, SVV, MRFK  Statsbud. 2018 - sentrale samferdselsprosjekter på Nordmøre
 20.10.17  Kommunal- og forv.kom, Mørebenken, fylkesk.  Midler til regionalt utviklingsarbeid i Statsbudsjettet
 20.10.17  Finanskomiteen, Mørebenken   Bevar den kommunale eiendomsskatten!
 20.10.17  Kommunal- og forv.kom., Mørebenken, fylkesk.  Integreringskompetansen i distrikts-Norge
 10.10.17  Mørebenken  Uttalelse Campus Kristiansund
 06.10.17  Helse Møre og Romsdal  Uttale-om-barnetilbudet-i-SNR-fra-ORKid---Nordmre-regionrd-og-Romsdal-  Regionr
 29.09.17  Justis- og beredskapsminister  Uttalelse-Politiets-lnn--og-regnskapssenter
 15.09.17  Fylkesutdanningssjefen  Uttalelse Skolebruksplanen 2018-2021
 06.07.17  Arbeids- og sosialdepartementet  Uttalelse om norske arbeidsvilkår i norske farvann
 05.05.17  Mørebenken  Brev til Mørebenken om NTP 2018-2029
 20.03.17  Medlemmer i ORKide - Nordmøre Regionråd  Invitasjon brannvernsamarbeid
 17.02.17  Klima- og miljødepartementet  Bekymringsmelding - nasjonalt deponi på Raudsand
 13.01.17  Helse Møre og Romsdal HF  Uttalelse: Samarbeid krise- & katastrofeberedskap
     
 2016    
 12.12.16  Medlemskommuner ORKide  Varsel om offentlig ettersyn/høring - Sjøområdeplan
     Kunngjøring annonse
 06.12.16  Medlemskommuner ORKide  Forespørsel fra KBK
 06.12.16  Medlemskommuner ORKide  ORKideprisen 2017
     Statuetter ORKideprisen
     Tidligere vinnere
 25.11.16  Politidirektøren  Uttalelse: Bemanningssituasjonen i M&R politidistrikt
 14.11.16  Styremedlemmer og direktør i Helse M&R HF  Orientering; Reg.senter for helseinn. & samhandling
 19.10.16  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  Høringsuttalelse: Fylkesmannens fremtidige struktur
 18.10.16  Presse  Pressemelding: Fordeler av en større region
 17.10.16  Kommunene på Nordmøre  Interkom. kommunedelplan for sjøområdene
 14.09.16  Helse Møre og Romsdal HF  Høringsuttale konseptfaserapport SNR
 30.09.16  Helse Midt-Norge  Strategi 2030
 06.06.16  Politidirektoratet  Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap
 06.04.16  Direktør i Helse Møre og Romsdal HF  Regionalt senter for helseinn. & samhandling
 22.02.16  Eide kommune  Svar utmelding av Nordmøre Regionråd - ORKidé
 19.02.16  Politidirektoratet  Lokalisering av politiets lønn og kompetansesenter
     
 2015    
 29.10.15  Kommunene på Nordmøre  Invitasjon og program kollegiemøte
     Innkalling ekstraordinært årsmøte
     Program felles kommunestyremøte
 01.10.15  Kommunene på Nordmøre  Kommunenes representanter til Nordmøre regionråd
     Vedlegg: Vedtekter Nordmøre Regionråd
 21.09.15  Kommunene på Nordmøre  Møteplan høst 2015 og vår 2016
 26.08.15  Kommunene på Nordmøre  Program felles formannskapsmøte
   Samarbeidende kommuner  Kommunereform Nordmøre - prosessnotat
   Fylkesmannen i Møre og Romsdal  Vedlegg 1
 10.08.15  Kommunene på Nordmøre  Invitasjon til felles formannskapsmøte
   Samarbeidende kommuner  
   Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
 30.06.15  ORKidekommunene  Regionalt senter for helseinnovasjon & samhandling
   Direktør i Helse Møre og Romsdal HF  
 15.06.15  Ordførere og rådmenn i ORKidékommunene  Innkalling til årsmøte
 06.05.15  Statens vegvesen region Midt  Innspill til Statens vegvesen sitt arbeid med NTP
 09.03.15  Landbruks- og matministeren  Uttalelse: Bioforsk
 14.02.15  Kommunal- og moderniseringsdep.  Høringsuttale: ny lov om Interkommunale selskap
 30.01.15  Kontroll- og konstitusjonskomiteen  Innspill til åpen høring vedr. lokalisering av sjukehus
 29.01.15  ORKidekommunene  Kommunereformen - Innbyggerundersøkelse
 28.01.15  Styret i Helse Møre og Romsdal HF  Brev ang. funksjonsflytting fra sykehus
 13.01.15  Styret i Helse Møre og Romsdal HF  Brev: Vurdere iverksetting av undersøkelse
     Rammene for det enkelte styremedlems opptreden
     
 2014    
 30.12.14  Kontroll- og konstitusjonskomiteen  Brev: Krav om åpen høring
 22.12.14  Kontroll- og konstitusjonskomiteen  Brev: Saksbehandling og prosess vedr. sykehus
 21.12.14  Helse Møre og Romsdal HF  Begjæring i innsyn i epostkorrespondanse
 08.12.14  Helse- og omsorgsdepartementet,   Uttalelse: Tillitsbrudd i prosessen for nytt sykehus
   Styret og Helse Midt-Norge HF  
   Styret og Helse M&R HF, Mørebenken,  
   Fylkestinget i Møre og Romsdal  
 25.11.14  ORKidekommunene  Orkideprisen
 13.11.14  Justis- og beredskapsdepartementet,  Uttalelse: Politireformen
   Politidirektoratet, Mørebenken  
 06.10.14  ORKidekommunene  Forslag saksfremlegg sjøområder
     Endret forslag planprogram sjøområder
     Høringsinnspill
 23.09.14  Helse Møre og Romsdal HF  Uttalelse: Idefaserapporten
 12.09.14  Helse Møre og Romsdal HF  Uttalelse: Regional KU
 17.06.14  ORKidekommunene  Framtidens ORKide
     Vedlegg: Saksframlegg
     Vedlegg: Rapport Fremtidens ORKide
 13.06.14  Helse Møre og Romsdal HF  Uttalelse: Gode prosesser - en forutsetning
 13.06.14  Arbeids- og sosialdepartementet  Uttalelse: Enklere tiltakssystem tilpasset brukerne
 04.06.14  Eide FRP  Svar: framtidig kommunestruktur
 04.06.14  Eide kommune v/ordfører  Svar: sammenslåing av IKT ORKide og IKT ROR
   Fræna kommune v/orfører  
   Nesset kommune v/ordfører  
 04.06.14  Kristiansund kommune  Svar: Anmodning Høgskolesaken
 02.04.14  Kommunene på Nordmøre  Samhandlingsutvalg for Nordmøre
 28.02.14  Helse Midt-Norge RHF  Forslag på styrekandidater
 26.02.14  Olje- og energidepartementet, Statnett  Uttalelse: Statnetts regionsentral på Sunndalsøra
   Mørebenken, Energi- og miljøkomiteen,  
   Næringskomiteen på Stortinget  
     
 2013    
 12.12.13  Styret i Helse Møre og Romsdal  Uttalelse: Døgntilbudet på Hjelset
 06.12.13  Helse- og omsorgsminister Bent Høie  Krav om endret finansieringmodell for Helse MRHF
 18.10.13  Møre og Romsdal fylkeskommune  Høringsuttalelse fylkesveinettet fv 680
 18.10.13  Møre og Romsdal fylkeskommune  Høringsuttalelse fylkesveinettet fv 279
 02.10.13  Justis- og beredskapsdepartementet  Høringssvar: Politianalyse
 02.10.13  Avisredaksjoner på Nordmøre, NRK  Pressemelding: Ny ORKide-leder
 30.05.13  Kommunene på Nordmøre  Invitasjon: Felles strategisk næringsplan
 03.05.13  Landbruks- og matdepartementet,  Uttalelse: Landbruksoppgjøret
   Miljøverndepartementet, SMK,  
   Finansdepartementet, AP, SP, SV,  
   Mørebenken  
 16.02.13  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  Uttalelse: 110-sentralene
 16.02.13  Helse Møre og Romsdal  Uttalelse: Aure Rehabiliteringssenter
 16.02.13  Helse Midt- Norge RHF  Uttalelse: Pasienttransport

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd