Vedtekter

Vedtektene for ORKidé - Nordmøre Regionråd ble sist endret 16. februar 2018.

 

§1          NAVN

ORKidé - Nordmøre Regionråd

§2          MEDLEMSKOMMUNER - VIRKEOMRÅDE

ORKidé - Nordmøre Regionråd er et felles interkommunalt organ for medlemskommunene, som består av kommunene Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal og Tingvoll.

§3          SAMMENSETNING

ORKidé - Nordmøre Regionråd er sammensatt av ordfører og rådmann i medlemskommunene, samt én politisk representant fra hver av kommunene.  Ordfører har stemmerett, mens øvrige representanter i regionrådet har møte-, tale- og forslagsrett. Politisk representasjon i regionrådet følger valgperioden.

§4          FORMÅL

ORKidé - Nordmøre Regionråd skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Regionrådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen, med vekt på nærings- og kompetanseutvikling, regionale rammevilkår og samferdsel. 

§5          STYRE- LEDELSE

Regionråd

Regionrådet er ORKidé sin øverste myndighet.

Regionrådet er sammensatt av ordførere og rådmenn i medlemskommunene, samt en politiker oppnevnt fra hver av medlemskommunene. 

Politisk representasjon i regionrådet følger valgperioden.

Regionrådet velger leder og nestleder for to år om gangen. Leder og nestleder velges blant ordførerne.

Regionrådet velger selv arbeidsutvalg (AU) på 6 medlemmer.

Regionrådet oppnevner valgkomite for hele valgperioden. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.

Regionrådet delegerer sine fullmakter til arbeidsutvalget, mellom møtene i regionrådet, i den utstrekning det er formålstjenlig.

Regionrådet kan gjøre beslutninger angående vedtekter, budsjett, årsmelding, regnskap, valg og strategidokument når 2/3 av kommunene er tilstede.

Regionrådet avholder møte i Kristiansund i februar hvert år under Operafestuken.  Øvrige regionrådsmøter holdes i medlemskommunene på omgang.

Stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal, andre politikere, administrasjon fra stats- og  fylkesplanet og andre kan inviteres til møtene når dette er ønskelig.  Det legges vekt på å ha god kontakt med fagetater i fylket.

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, bestående av 4 ordførere med personlige varamedlemmer og 2 rådmenn, med to vara i prioritert rekkefølge. Medlemmer til arbeidsutvalget velges for to år om gangen.  Ordførere og rådmenn velges hvert sitt år for å sikre kontinuitet.

Politiske representanter velges blant ordførerne, med en representant fra hver av de fire valgkretsene.

1.            En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll

2.            En fra Aure, Halsa og Smøla.

3.            En fra Kristiansund

4.            En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Det velges medlem og personlig vara fra samme valgkrets, men hvis begge disse har forfall, innkalles den tredje i valgkretsen.
Leder og nestleder i regionrådet er også leder og nestleder i Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre -3- representanter er tilstede

Administrative tjenester
Regionrådet knytter til seg administrative ressurser for å utføre bl.a.

-          merkantile støttetjenester

-          sekretærfunksjon

-          saksbehandling

-          koordinering og planlegging

Regionrådet skal ha en administrasjonsressurs på 100%, og daglig ledelse utgjør minst 50% av dette. Regionrådet kan også ha egne prosjekt med eget formål og finansiering.  Prosjektmedarbeidere kan delta i møter etter nærmere avtale.                                                                                                                                            

§6          ARBEIDSFORM

Regionrådet arbeider etter konsensus med reservasjonsrett.  Maksimalt 2 kommuner kan reservere seg i den enkelte sak. Dersom flere kommuner ønsker å reservere seg, vil vedtaket fra regionrådet miste noe av tyngden. Regionrådet må i slike tilfeller forsøke å gjøre tilpasninger slik at flere av kommunene kan stille seg bak vedtaket.

Samarbeidet skal ikke være til hinder for allerede eksisterende samarbeid eller opprettelse av nye samarbeidsgrupperinger.  Det vil likevel være en fordel at kommunene bruker samme

representanter også i nye samarbeidsfora så langt dette er praktisk mulig.  Dette vil styrke samordningsarbeidet i regionen.  

§7          STRATEGIDOKUMENT

  1. Arbeidsutvalget utarbeider forslag til strategidokument som oversendes kommunene til politisk behandling.  Merknader fra kommunene innarbeides i dokumentet før endelig behandling/godkjenning i regionrådet. 
  1. Strategidokument skal ha hovedvekt på viktige fortrinn/utfordringer for regionen - hvordan løse disse, og hvem som er ansvarlig for at nødvendige tiltak blir satt ut i livet til rett tid m.m.  Det er særlig viktig å få frem behov for felles tiltak som regionen må løse for å sikre positiv utvikling. 
  1. Strategidokument bør legges til grunn i kommunalt planarbeid, slik at sentrale elementer i strategidokument blir hensyntatt i kommunale-, fylkeskommunale- og statlige planer og budsjett. 
  1. Strategidokument revideres hvert 4. år (følger valgperioden).  

§8          ARBEIDSPROGRAM

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til arbeidsprogram hvert år.  Dette er prioriterte oppgaver som skal gis særlig oppmerksomhet basert på gjeldende strategidokument.

Regionrådet behandler/godkjenner endelig arbeidsprogram på høstmøtet hvert år. 

§9          KONTINGENT

Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet.  Kommunene betaler kontingent i forhold «Agdenes-modellen» som følger:

               Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommunen
                                                         Innbyggere i regionen

               Utjevningsfaktor:        Anslag frie inntekter det aktuelle året pr innbygger 1.1. året før
                                             Gjennomsnitt frie inntekter pr innbygger 1.1. året før for hele regionen

§10        ÅRSMØTE

Regionrådet holder sitt årsmøte i februar og behandler årsmelding, regnskap, budsjett, og strategidokument samt fastsetting av kontingent.  Valg foretas på høsten, jfr. §11.
 

§11        VALG

Regionrådet foretar valg på høstmøtet.

Hvert 4. år, kommunevalgåret, arrangeres høstmøtet etter 1. november.
 

§12        UTSENDELSER FRA REGIONRÅDET

Alle utsendelser foretas fra administrasjon etter avtalte prosedyrer.
 

§ 13       UTMELDELSE

Vedtak om utmeldelse fattes av kommunestyret i den enkelte kommune og må foreligge før februarmøtet.  Utmeldingen gjelder for året etter.           

§ 14       ENDRINGER

Forslag til endringer i vedtektene fremmes for arbeidsutvalget 1 - en- måned før regionrådsmøtet.

 

Orkidé - Nordmøre regionråd