Dialog med Mørebenken om viktige saker for Nordmøre

Tema for møtet var «samfunnsutvikling på Nordmøre» med fokus på hvordan vi sammen kan realisere samfunnsnyttige samferdselsprosjekter og arbeide for et mer mangfoldig arbeidsliv på Nordmøre. Fra Mørebenken deltok Pål Farstad (V), Fredric Holen Bjørdal (AP), Else-May Botten (AP) og Helge Orten (H).

Nestleder i regionrådet, ordfører Kjell Neergaard, innledet om næringsliv og arbeidsmarked på Nordmøre, og ordfører i Halsa kommune, Ola Rognskog, utfordret stortingspolitikerne på sentrale samferdselstema.

Det ble et nyttig møte med fokus på sentrale saker for vekst og utvikling på Nordmøre. Regionen må tilby et mangfold av attraktive og fremtidsrettede arbeidsplasser, både innen næringsliv og i det offentlige. I diskusjonen som fulgte var det stor enighet om betydningen av å realisere Campus Kristiansund og å lykkes med Helseinnovasjonssenteret. Tjeldbergodden er aktuell for spennende satsing på hydrogen, noe som forutsetter løsning for karbonfangst og -lagring. Nordmøre ligger strategisk til med store muligheter innen satsingen på havrommet. Det er viktig å få på plass nye samferdselsprosjekter, men det må også holdes fokus på vedlikehold av fylkes- og riksveier. Det må bevilges midler i statsbudsjettet for 2018 for oppstart av E39 Betna - Stormyra. Utvidet bompengeperiode for fergeavløsningsprosjekter kan føre til at flere samfunnsyttige prosjekter blir realisert. Ny ferge mellom Aure og Hitra vil styrke bo- og arbeidsmarkedet knyttet til den sterke marine næringen i regionen. Det er sentralt for et mangfoldig arbeidsliv å få flere statlige kompetansearbeidsplasser og aktuelle forskningsmiljø til Nordmøre, og Orkide prioriterer arbeidet opp mot å styrke de miljøene som er etablert innen landbruk, bioøkonomi, helse og NAV. Det er også klare forventninger om at ny fylkesstruktur fører til at oppgavefordelingen vurderes på nytt. Det har i lang tid vært arbeidet med nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund, og etter positive vedtak i kommune og fylkeskommune må statens andel i prosjektet komme i statsbudsjettet for 2018. Regionrådet vil følge opp dialogen med ny Mørebenk etter stortingsvalget i september.

 

Orkidé - Nordmøre regionråd