Diskuterte felles prosessplan for kommunereformen

Politikere på Nordmøre diskuterte prosess og fremdrift i kommunereformen (foto Roland Mauseth) Politikere på Nordmøre diskuterte prosess og fremdrift i kommunereformen (foto Roland Mauseth)

Deltakere fra til sammen fjorten kommuner var til stede på felles formannskapsmøte om kommunereformen på Nordmøre i Kristiansund mandag.

Møtet kom i stand for å diskutere videre tidsplan og prosess for kommunereformen. I tillegg fikk politikerne orientering om de to første delrapportene i kommuneutredningen som Telemarksforskning gjennomfører for regionrådet, og innbyggerundersøkelsen for åtte av kommunene.

Møte på tvers av grenser

I tillegg til de elleve Nordmørskommunene hadde Nordmøre regionråd – ORKidé også invitert kommuner i Sør-Trøndelag og Romsdal som er involvert i ett eller flere utredningsalternativ på Nordmøre. Både Hemne, Hitra og Nesset kommuner stilte med representanter på møtet.

Felles prosessplan

Prosessplanen som ble diskutert legger et løp frem til kommunene må fatte sine endelige vedtak før 1. juli 2016. Den legger vekt på samkjøring på tvers av kommunene, og på at man tidligst mulig begynner å innlede samtaler med nabokommunene om fremtidige løsninger. I korte trekk er planen slik:

  • Vedtak om å slutte seg til prosessplanen – frist ut oktober
  • Avklare hvilke alternativ er aktuelle for forhandling – frist ut november
  • Velge det mest aktuelle alternativet for en intensjonsavtale – frist ut februar
  • Forhandle frem intensjonsavtale – frist ut mars
  • Gjennomføre innbyggerhøring om ny kommune/0-alternativ – frist ut april
  • Vedtak om evt. ny kommune – frist 30. juni 2016

Kommunene kan velge et raskere tempo, men må koordinere seg med samarbeidende kommuner i hvert alternativ.

Støtte til planen i møtet

Det er det enkelte kommunestyre som må vedta om de ønsker å slutte seg til forslaget til felles prosessplan. I møtet ga mange av ordførerne likevel positiv tilbakemelding på planen, og la vekt på behovet for at kommunene står samkjørt i dette.

Det blir en ny felles møtearena om kommunereformen i begynnelsen av november. Da legges sluttrapporten fra Telemarksforskning frem.

Se flere bilder på Facebook - og lik kommunereformsiden vår: Kommunereform Nordmøre

Orkidé - Nordmøre regionråd