Felles kommuneutredning for Nordmøre - de to første delrapportene er klare

foto: Anne Moltubakk foto: Anne Moltubakk

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) fikk i dag presentert de to første delrapportene i kommuneutredningen for Nordmøre.

Kommunene i ORKidé-samarbeidet har bestilt utredning av totalt 13 ulike alternativer for fremtidige kommuner. Oversikt over alternativene finnes her. Utredningen tar utgangspunkt i de nasjonale målene for kommunereformen:

– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
– Gode og likeverdige tjenester
– Styrket lokaldemokrati

Telemarksforskning orienterte
Under kollegiemøtet på Sunndal presenterte Telemarksforskning i dag de to første delrapportene om samfunnsutvikling og økonomi for ORKidé.

- Når det gjelder samfunnsutvikling og økonomi er det til dels store forskjeller mellom alternativene, sier Anja Hjelseth, prosjektleder for utredningen hos Telemarksforskning. Det er flere faktorer som er viktige i de første delrapportene.

Ikke noe entydig svar foreløbig
- Det går blant annet på befolkningsgrunnlag, overkommelige avstander innad i en ny kommune, interaksjon mellom kommunene på arbeidsmarkedet i dag og god økonomistyring, sier Hjelseth. Hun påpeker at det foreløpig ikke er mulig å gi noe entydig svar på hvilke strukturalternativ som vurderes som best.

Viktig grunnlag for videre diskusjon
De to andre delrapportene kommer ut over høsten og sluttrapporten vil foreligge i begynnelsen av november. 

- Dette er viktige faglige innspill til den videre diskusjonen i kommunene. Sammen med de to siste delrapportene og sluttrapporten som vi får i november så vil de gi et godt faktagrunnlag for å diskutere fremtidens kommunestruktur på Nordmøre, sier ORKidé-leder Ingunn Golmen.

Rapportene kan lastes ned her:
Rapport samfunnsutvikling
Rapport økonomi

Orkidé - Nordmøre regionråd