Forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene

Foto: Daniel Gauslaa, Forsvarets mediesenter/Forsvaret. Foto: Daniel Gauslaa, Forsvarets mediesenter/Forsvaret.

Politidirektoratet har fått i oppgave å beslutte hvor hovedsetene i Norges 12 nye politidistrikter skal ligge. I anledning høringsbrev datert 5.oktober har Nordmøre Regionråd - ORKide oversendt sitt høringssvar.

Brevet ble sent til Politidirektoratet 17.november 2015.

Høring – forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene

Viser til høringsbrev fra politidirektoratet datert 5.oktober her kommer et høringssvar fra Nordmøre Regionråd- ORKide. Vi legger til grunn at det er de politifaglige argumentene som legges til grunn når den endelige avgjørelsen om hvor politimesteren skal lokaliseres tas.

Beredskap olje og gass/sokkel

I dag er Nordmøre og Romsdal politidistrikt ett av fire distrikt som har sokkelansvar i Norge. Dette er stedsavhengig beredskap bestemt av stortinget. For at man skal få en best mulig håndtering av eventuelle kriser og ulykker i Norskehavet må politimester med stab og operasjonssentraler ha nærhet til oljeselskapene og infrastruktur. Både øvelser og faktiske hendelser har vist at dette fungerer meget godt i Kristiansund. Kristiansund ligger også strategisk godt plassert ift. hendelser knyttet til viktig infrastruktur som gassanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden og Statkraft, Statnett og Hydro Aluminium sine anlegg på Sunndalsøra.

Det er bekymringsfylt at sokkelansvaret og det beredskapsmessige samvirket som i dag er mellom de sentrale aktørene i en krisesituasjon ikke er utredet og begrunnet i høringsnotatet.  Olje- og gassvirksomheten i Norskehavet er en sterk næringsmessig drivkraft i Norge. Kristiansundsregionen har en nasjonal posisjon som det operasjonelle senteret for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet, som står for ca. 1/3 av Norges petroleumsproduksjon. Det er derfor av nasjonal interesse at beredskap knyttet til petroleumsnæringen ikke svekkes.

Utfordringene i forhold til beredskap og krisehåndtering ved hendelser på kontinentalsokkelen er spesielle sammenlignet med andre typer hendelser i politiet. Her i Møre og Romsdal er det i Kristiansund (Nordmøre og Romsdal politidistrikt) politiets operasjonssentral med denne spesialkompetansen befinner seg, og det er her oljeselskapene med sitt beredskapsapparat er representert.

Politimesteren i Kristiansund har også god erfaring med beredskap for rasfare ved bl.a. «Mannen» i Rauma, og ingen rassituasjon er vel bedre kartlagt, overvåket og planlagt enn for Åkerneset på Sunnmøre.

110-sentralen var tidligere lokalisert i Kristiansund, og er stedsuavhengig. Å likestille dens betydning i Ålesund med den stedsavhengige sokkelberedskapen, og den kompetanse og erfaring som er bygget opp i Kristiansund, er ikke begrunnet og fremstår uforståelig. På den annen side har politimesteren i Kristiansund i over 10 år fungert godt med 110-sentral i Ålesund, og heller ikke i Ålesund har politimester og 110-sentral vært samlokalisert.

Grunnlag for rekruttering

Direktoratet konkluderer med at det vil være marginalt enklere å rekruttere politifolk til Ålesund enn Kristiansund. Dette virker å være basert på byenes størrelse og hvor mange polititjenestemenn som bor nærmest hhv Kristiansund og Ålesund innen 1 times kjørevei. Dette blir feil av flere grunner. Som hovedsete for Nordmøre og Romsdal politidistrikt, har Kristiansund i dag et bredt og faglig svært sterkt politifaglig miljø der det jobber ansatte fra hele Nordmøre og Romsdal – både på operasjonssentralen, i operative stillinger, spesialfunksjoner og i alle ledd i administrasjonen.

I argumentasjonen savner vi fokus på kompetanse som sentral del av rekrutteringsargumentet. Ved sentrale strukturer i politiet må man også tillegge de funksjoner og oppgaver som gjør politiyrket attraktivt, også rekrutteringsmessig. Attraktive jobber – rekrutterer hvor i landet de ligger. Det er også viktig i dette perspektivet og tenke mer langsiktig enn hvor dagens ansatte har sin bolig.

Ser man på byregionen Kristiansund så har den i de siste årene vist seg å inneha stor rekrutteringskraft. Regionen har opparbeidet seg bred kunnskap om hvordan oppnå relevant og bred søkermasse til ledige stillinger, og mellom annet har regionale rekrutteringsprogram hatt de høyeste søkertallene i landet på sine ledige stillinger. Erfaring viser at så lenge det er relevante stillinger som lyses ut vil man her få kvalifiserte søkere til disse. Vi mener god rekrutteringskraft vil være til fordel ved en lokalisering av Politimesteren i Kristiansund.

Gjennomførings kostnader

POD vurderer Kristiansund som mest hensiktsmessig ut fra «Gjennomføringskostnader» og «Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet». 110-sentralen kan samlokaliseres med en ny og spesialtilpasset operasjonssentral. Stikk i strid med det POD hevder, er det også plass til at AMK-sentralen kan plasseres på samme plan, dersom dette senere skulle bli aktuelt.

Ved dagens Politihuset i Kristiansund ligger infrastrukturen allerede på plass, og ombygging og utvidelse kan skje uten å forstyrre operativ drift. Byggeier har påtatt seg å dekke ekstra kostnader ved tilpasning av operasjonssentralen. Ombygging kan gjennomføres umiddelbart og gjør politiet tidligere operativt ved en felles operasjonssentral i Kristiansund enn i Ålesund. Skulle det være behov for senere utvidelser er byggeplanene for nye areal ferdig tilgjengelig i samme bygg.

Regional betydning, utvikling og statlige arbeidsplasser

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til vekst og verdiskapning i hele landet. «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon» fastsatt ved kgl.res. 28.11.2014, fastslår at målet med lokaliseringspolitikken er å styrke regionale arbeidsmarkeder, og at man velger lokalisering der arbeidsplassene vil ha størst potensial til å bidra til utvikling i regionen. Nordmøre har i dag svært få statlige arbeidsplasser. I følge SSB var det i 2014 1221 statlige arbeidsplasser i Kristiansund, mens Ålesund hadde 4176.  Ser man tilbake til 2008 hadde Ålesund 3517 mens Kristiansund hadde 1141. Det vil si at Ålesund har hatt en økning på 659 arbeidsplasser siden 2008, mens Kristiansund har hatt en økning på 80 arbeidsplasser. Med en effektuering av vedtaket om nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal lagt til Hjelset i

Romsdal, vil dette bidra til en ytterligere nedgang i statlige arbeidsplasser for Kristiansund og Nordmøre. Dette gjør at lokalisering av politimesteren som regionalpolitisk virkemiddel vil ha vesentlig større effekt på Nordmøre enn på Sunnmøre.

Vektingen av samfunnsmessige hensyn

Nordmøre Regionråd – ORKide mener vektingen av samfunnsmessige hensyn på 10% er for lavt i forhold til betydning av politimesterens plassering og konsekvenser for et allerede underrepresenterte lokalsamfunn.                                        

Høysterett fastslo i 1996 at samfunnsmessige hensyn skal vurderes i tillegg til faglige hensyn. Med større samfunnsmessige konsekvenser følger også kravet til større samfunnsmessige hensyn. At politidirektøren velger å vekte samfunnsmessige hensyn så lavt som 10% impliserer at politidirektøren mener at plasseringen av politimesteren har lav samfunnsmessig betydning. Dette er vi sterkt uenig i.

Politi i distriktene

I arbeidet med lokalisering av politimesteren må man fremme nærpolitiet. Norge er et langt og bosettingsmessig sett lite ensartet land.  Det tilsier at man bør ha et politi med organisatorisk diversitet og sterkt fokus på tilstedeværelse og rask responstid uansett bosted for befolkningen.

Innbyggerne har klare forventning om at det fortsatt skal være politi tilstede også i de mindre kommunene, og ikke bare i byene. Kunnskap om, og tilstedeværelse i lokalsamfunnet vil være avgjørende for at politiet kan sikre folk sin trygghet, og lettere avsløre forsøk på terror eller andre alvorlige hendelser. Dette har man lokalt og en slik kunnskap kan ikke sentraliseres. Politiets sivile gjøremål er en viktig premiss, og gir viktig servise og bygger nærhet til publikum som kriminalitetsforebyggende faktor. Med stort mottak av asylsøkere og arbeidsinnvandrere er det stort behov for service og kompetanse hos lokale lensmannskontor.


Nordmøre Regionråd – ORKide mener på bakgrunn av argumentasjonene knyttet til beredskap olje, gass og sokkel, grunnlag for rekruttering, gjennomføringskostnader og regional betydning, utvikling og statlige arbeidsplasser at politimesteren med stab og administrasjon for Møre og Romsdal politidistrikt må lokaliseres i Kristiansund. Dette sett fra både rent politifaglige og øvrige samfunnsmessige hensyn.

 

Med vennlig hilsen

Nordmøre Regionråd- ORKide

 

Ola Rognskog
leder

 

Last ned høringsuttalelsen i sin helhet.

Orkidé - Nordmøre regionråd