Fremtidig regiontilhørighet for Nordmøre

Foto: Roland Mauseth Foto: Roland Mauseth

ORKidé – Nordmøre Regionråd vedtok i juni å utrede framtidig regiontilhørighet for Nordmøre. Dette skjer i forbindelse med den pågående regionreformen i Norge. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten 2016.

Vedtaket

 1. Regionrådet slutter seg til plan for utredning av framtidig regiontilhørighet, med de merknader som fremkom i møtet.
 2. Utredningsplanen inkluderer en uavhengig regionalpolitisk utredning, der valg av leverandør avgjøres av styringsgruppen. Relevant faktagrunnlag og utredningsmetodikk koordineres med arbeidet som utføres av Møre og Romsdal Fylkeskommune.
 3. Kostnadsramme for arbeidet settes til maksimum 500 000 kr. Kostnader ut over tilgjengelig beholdning fordeles etter vanlig kostnadsnøkkel
 4. Regionrådet vedtar følgende organisering av prosjektarbeidet:
  - Alle kommuner foreslår representant til arbeidet for å sikre forankring
  - Styringsgruppe: Arbeidsutvalget for regionrådet
  - Prosjektgruppe: Andre regionrådsmedlemmer + prosessleder
  - Styringsgruppen oppnevner prosjektgruppen og gir mandat til denne
 5. Regionrådet ber om en statusrapport til sitt møte 29. september.

 

Viktige hensyn
I saksfremlegget som ligger til grunn for vedtaket, er det blant annet lagt vekt på:

 • å få fram en ryddig og faktabasert utredning, som sammenligner forskjeller mellom ulike regionalternativer
 • å bidra til å belyse både Nordmøres behov og helheten i regionstrukturen
 • å ha en god dialog med andre aktører i regionarbeidet og opprettholde gode relasjoner med viktige samarbeidspartnere
 • at utredningen både skal fungere som et innspill til den pågående prosessen i Møre og Romsdal, og som et mulig beslutningsgrunnlag for den enkelte kommunes vurderinger

Saksfremlegget fra møtet finner du nederst på denne siden. Den endelige utredningsplanen kan skille seg noe fra det som ble lagt frem i juni.

 

Videre prosess
Det blir nå satt ned en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Arbeidet tar til i slutten av august og forventes å være ferdig senest i løpet av oktober. Nøyaktig utredningsplan og framdrift blir bestemt på styringsgruppens første møte.

Informasjon om arbeidet blir oppdatert på www.orkideportalen.no etter hvert som ulike deler av utredningen er ferdig.

Kontaktpersoner (klikk på navnet for e-post):
Ola Rognskog, leder for ORKidé – Nordmøre Regionråd, mobil 992 25 606
Roland Mauseth, prosessleder (adm.), mobil 917 21 401

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd