Merete Maurset (28) ansatt som prosjektleder Plansamarbeid på Nordmøre

Regionrådet på Nordmøre starter nå et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens samfunnsplanlegging.

Regionrådet har gode erfaringer fra felles gjennomføring av planoppgaver. Vi fikk felles planstrategier i 2016, byregionprogrammet 2014 – 2018 og interkommunal arealplan for sjøområdene som ble ferdigstilt i 2018. Fylkesmannen i Møre og Romsdal står for finansiering av prosjektet, og bidrar sammen med fylkeskommunen med faglig støtte og kapasitet. Det nye prosjektet skal starte opp med nye planstrategier for kommunene, og skal etter hvert jobbe innovativt med samfunnsdelen av kommuneplanene i regionen.

Merete Maurset vokste opp på Frei. Hun har master i statsvitenskap med masteroppgave om interkommunale samarbeid. Merete kommer fra stillingen som prosjektleder for ny skolestruktur i Kristiansund kommune. Hun var tidligere i KOM Trainee med perioder i Møre og Romsdal fylkeskommune og i Kristiansund kommune.

Merete ser fram til «å ta del i dette viktige og spennende prosjektet, og bidra til å videreutvikle og styrke samfunnsplanleggingen på Nordmøre».

Odd Arild Bugge, rådmann i Tingvoll kommune, sier at: «Vi er svært godt fornøyd med at Merete blir prosjektleder for å styrke plansamarbeidet på Nordmøre. Hennes bakgrunn og erfaring gjør at vi kan komme raskt i gang med arbeidet.»

Vi har tro på at dette arbeidet vil ha stor merverdi for kommunene, og vi har ambisjoner om at samarbeidet kan videreføres ut over prosjektperioden på 3 år.

Kjell Neergaard
Leder
ORKidé – Nordmøre Regionråd

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd