Nordmøre slår ring om Gjemnes

Gjemnes kommune er satt under et enormt tidspress, og demokratiske prinsipper er satt til side i saken om grensejustering for Angvik krets, uttaler Orkidè - Nordmøre Regionråd i en pressemelding fra regionrådsmøtet i Surnadal 26. mai 2018.

I en felles uttalelse fra regionrådsmøtet stiller ordførerkorpset og regionrådet på Nordmøre seg bak en støtteerklæring til demokratiet i Gjemnes kommunestyre, som vil bestå som egen kommune.

-          Vi har stor respekt for den vanskelige situasjonen som Gjemnes er satt i, og nabokommunene er klare til å støtte ordfører og kommunen i tida framover, uansett utfall av grensejusteringssøknaden fra Angvik grendalag.

Søknaden om grensejustering er nå inne til avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD.

Tidspresset kommunen er satt i er, uansett utfall, uholdbart. KMD har sagt at avgjørelsen skal komme i løpet av juni 2018. Hvis departementet tillater at Angvik krets med om lag 25 prosent av Gjemnes innbyggere og areal kan bli overført til nye Molde kommune fra 2020, vil det stille resten av Gjemnes kommune overfor enorme utfordringer.

Dersom Gjemnes ønsker å fortsette som egen kommune, får de knapt ett og et halvt år på å omstille tjenesteproduksjon, økonomi, politisk og administrativ struktur til en ny virkelighet med betydelig reduserte rammer. 

I motsatt fall, dersom rest-Gjemnes ønsker å gå i forhandlinger med andre kommuner med tanke på sammenslåing, er også tiden alt for knapp fram mot 2020 for å utrede og gjennomføre gode prosesser.

Denne situasjonen er skapt av Fylkesmannen, som til tross for at stort flertall i Gjemnes kommunestyre gikk imot deling eller grensejustering av kommunen, innstilte på at Angvik krets skal kunne overføres til nye Molde kommune. 

Vedtaket setter også andre kommuner på Nordmøre i en vanskelig situasjon. Den siste tiden har flere kommunestyrer uttrykt ønske om nye runder med samtaler og sonderinger i regionen, med tanke på sammenslåing. Slike prosesser er avhengig av nok tid til å utvikle tillit for å avklare om man kan finne sammen.

Dersom flere kommuner ønsker å gå sammen til en større enhet, viser erfaringer fra tidligere kommunesammenslutninger på Nordmøre, at man trenger minst to-tre år for å gjennomføre en god sammenslåingsprosess. Derfor er hastverket til Fylkesmann og departement ødeleggende for å skape gode prosesser i vår region. Gjemnes sin beliggenhet og regionale orientering i to retninger gir kommunen en særlig viktig rolle i nordfylkets indre balanse. Settes denne i spill gjennom utilbørlig tidspress og indirekte tvang frykter vi at debatten om framtida for Møre og Romsdal fylke og Nordmøres tilhørighet vil eskalere kraftig, heter det i uttalelsen fra Orkidè - Nordmøre Regionråd. At prosessen for alle praktiske formål oppleves som en omkamp på stortingsvedtaket i kommunereformen, som sa at Gjemnes kommune skulle bestå, forsterker denne bekymringen.

Orkidé - Nordmøre regionråd