Nordmørskommunene ber Stortinget granske lovbrudd i sykehussaken

Orkide har i løpet av julen sendt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og bedt om at komiteen åpner sak og høring for å granske lokaliseringen av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet en betenkning for Nordmøre Næringsråd, som slår fast at saksbehandlingen var uforsvarlig, og at det ble begått lovbrudd.

Schjødt skriver i sin betenkning at det ble begått alvorlige feil i saksbehandlingen, og at disse fikk konsekvenser for utfallet.

Schjødt konkluderer med at det ikke var forsvarlig å presse beslutningen gjennom tre forvaltningsnivåer på tre dager i desember, og at flere av de sentrale aktørene, herunder helse- og omsorgsminister Bent Høie, var inhabile da vedtaket ble fattet.

Betenkningen er utarbeidet av ansvarlig partner Vidar Strømme i Schjødt.

- Betenkningen går grundig gjennom de forholdene kommunene på Nordmøre har vært opptatt av i denne saken. Vi sender den nå over til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og ber samtidig om at det åpnes sak og gjennomføres en åpen høring. Bare da kan vi komme til bunns i hva som egentlig har skjedd. Det er avgjørende viktig å få alle kort på bordet, selv om det alt er åpenbart at det har skjedd alvorlige saksbehandlingsfeil. Nå ser vi at de fikk konsekvenser for utfallet, stikk i strid med hva HMN og helse- og omsorgsministeren har hevdet, mener ORKide.

I brevet, som er sendt til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, heter det blant annet:

«Helse Møre og Romsdal har siden oppstart i 2011 jobbet systematisk med Utviklingsplanen som bl.a. innebærer etablering av det felles sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Arbeidet har vært ledet på en svært god måte gjennom lokal konsekvensutredning og arealskisser for lokalisering, regional konsekvensutredning og idefaseprogram for det nye sykehuset. Dessverre er det de siste ukene framkommet graverende opplysninger om hvordan denne prosessen i sin sluttfase ble overstyrt fra Helse Midt-Norge (HMN), og trolig med aksept fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie». 

- Det er helt avgjørende for å gjenopprette tilliten til myndighetenes beslutningsprosesser generelt, og til spesialisthelsetjenesten generelt, at prosessen i Møre og Romsdal blir underlagt granskning. Beslutningen i foretaksmøtet 19. desember kom ikke som resultat av en prosess i henhold til prinsippene for god eierstyring. Derfor må Stortinget granske saken mener Nordmørskommunene."

Brev fra ORKide til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee finnes i sin helhet her:
Brev: Saksbehandling og prosess vedr. sykehus
Brev: Krav om åpen høring

Betenkning utarbeidet av Advokatfirmaet Schjødt kan leses i sin helhet her:
VEDTAK OM LOKALISERING AV SYKEHUS I MØRE OG ROMSDAL, SAKSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UGYLDIGHET

Orkidé - Nordmøre regionråd