Pressemelding: Grønt lys for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling!

Nordmøre Regionråd – ORKide godkjente forprosjektrapport, og ønsker nå å gå inn i hovedprosjekt, samtidig som man ønsker å utrede flere regionale prosjekter. Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling kan gi 4-500 arbeidsplasser.

Nordmøre Regionråd – ORKide gikk i dagens regionrådsmøte inn for å videreføre prosjektet Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling.  En administrativ arbeidsgruppe bestående av Olaug Haugen, rådmann Tingvoll, Birgit Eliassen rådmann Gjemnes, Arne Ingebrigtsen rådmann Kristiansund, Atle Betten E-helserådgiver IKT- ORKide og Heidi Jørgensen Gjersvold prosjektleder forprosjekt, oppsummerte forprosjektet i dagens møte.

Nordmøre regionråd slutter seg til forslaget til arbeidsgruppa at spesialisthelsetjenesten i Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er det samme som DMS’et Helse Møre og Romsdal HF (HMR) skal lokalisere i Kristiansund

I dagens vedtak stilles det krav til at det foreslåtte tilbud vedr poliklinikker, jfr presentasjon fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunene i Angvik 3.2.2016 blir det som minimum skal inn i DMS’et. Nordmøre regionråd forutsetter at det også blir et kirurgisk tilbud slik at eksisterende, nyrenoverte operasjonsstuer benyttes videre. Det polikliniske tilbudet skal ha et omfang og en frekvens som medfører åpningstider alle virkedager i året., innen de store fagområdene.

«Regionrådet ønsker at arbeidsgruppa nå jobber videre med søknad for finansiering av hovedprosjekt sier regionrådsleder Ola Rognskog»

Regionrådet har videre vedtatt at arbeidsgruppen skal innlede et arbeid i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune med sikte på etablering av statlige arbeidsplasser på Nordmøre.

I tillegg til videreføring av prosjektet, ønsker regionrådet at man også utreder følgende;

  1.       Vurdere lokalisering av E-helsedirektoratet

Fra 1.1.2016 er divisjonen e-helse skilt ut fra Helsedirektoratet som et eget direktorat. E-helsedirektoratet inneholder fire divisjoner med underliggende avdelinger. Arbeidsgruppen for regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling mener at det kan være formålstjenlig at dette direktoratet flyttes til Kristiansund.

«Nordmøre er riktignok ikke den fremste regionen her i landet når det gjelder bruk av velferdsteknologi, men på den andre siden har IKT ORKidé markert seg på en svært positiv måte når det kommer til innføringen av meldingsutveksling mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene, hvor IKT ORKidé fikk oppdraget med innføringen i hele Møre og Romsdal, sier Regionrådleder Ola Rognskog»

  1.       Oppgaveovertakelse distriktspsykiatris senter (DPS)

Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Arbeidsgruppen gis i oppdrag å utrede mulig kommunal oppgaveovertakelse av Distriktspsykiatrisk senter. Dette må skje i nært samarbeid med Kristiansund kommune.

  1.       Prosjektet «en innbygger – en journal»

Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av “Én innbygger – én journal” i Midt-Norge. Prosjektet skal føre til at pasienter og brukere skal få elektronisk tilgang til egen journal gjennom nye nettjenester. Helsepersonell skal ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger. Det må skje uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten lettere.

«Vi anmoder Helse og omsorgsdepartementet og Helse Midt Norge om at prosjektorganisasjonen for EPJ/PAS «en innbygger – en journal» eller tilsvarende nasjonal organisasjon lokaliseres i Kristiansund for å styrke og utvikle et Helse – IKT miljø sier Ola Rognskog» 

«Regionrådet ønsker at arbeidsgruppa nå jobber videre med søknad for finansiering av hovedprosjekt for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. Dersom man lykkes med satsningen vil dette kunne gi 4 – 500 arbeidsplasser sier regionrådsleder Ola Rognskog»

Orkidé - Nordmøre regionråd