Senter for helseinnovasjon og samhandling

Nordmøre Regionråd - ORKidé vil utrede et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre. Målet er et nasjonal pilotprosjekt for å utvikle nye helsetjenester, som også kan gi store pasientgrupper et bedre tilbud enn i dag.

Den langsiktige målsettingen er at når pilotperioden er over, skal senteret innta posisjon som nasjonalt kompetansesenter på området. Driftsdelen av senteret vil kunne gi et bedre og mer koordinert tilbud til store pasientgrupper. Senteret er tenkt å ha en bredere og mer koordinert kompetanse enn hva kommunene kan tilby i dag, og med en tydelig forebyggende profil som del av tilbudet. I tillegg skal det kunne ivareta øyeblikkelig hjelp-funksjoner som blant annet legevakt, fødestue, observasjonspost og intermediærsenger.

Behov for mer helsekompetanse i kommunene

Fremover vil Norge oppleve en stor vekst i blant annet sykdommer relatert til alder, kreft og livsstil. Dette skaper et stort kompetansebehov i kommunene, ikke minst tverrfaglig kompetanse som kan sikre forebygging, behandling og oppfølging av disse «folkesykdommene» Hjertesvikt, diabetes, muskel- og skjelettplager, ulike kreftformer og psykiske lidelser som depresjon og angst er blant sykdommene som nevnes.

Fremtidige helsegevinster

Allerede i dag stilles det større krav til helsefaglig kompetanse i kommunene, i takt med at liggetiden i sykehus går ned. Ved å kombinere mange typer tverrfaglig kompetanse ønsker vi å utvikle et bredere tilbud og bedre koordinering av tjenestene.  Utstrakt bruk av IKT-løsninger er en nødvendig utvikling for å kunne imøtekomme befolkningens økte behov for helsetjenester. Samlet kan dette gi vesentlige helsegevinster på sikt, og minske presset på ordinær spesialisthelsetjeneste. En slik tilnærming til folkehelse vil kunne gi positiv effekt også i levekårssammenheng.

Prosjektet er ikke avhengig av nytt sykehus

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling skal sikre samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste, private aktører og pasient/brukerorganisasjoner.

Helse Møre og Romsdal planlegger et DMS i Kristiansund i tilknytning til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Nordmøre Regionråd - ORKidé tenker annerledes og større. For det første mener regionrådet at vårt prosjekt bør realiseres uavhengig av hva som blir den fremtidige sykehusløsningen i regionen, og vi ønsker å utrede det parallelt med at fremtiden til SNR avklares. For det andre ønsker vi ikke bare et senter som kan gi helsetjenester, men et senter for helseinnovasjon; et senter som kan utvikle nye løsninger som man kan dra nytte av også andre steder i Norge.

Innflytelse på det fremtidige pasienttilbudet i vår region

Nordmøre Regionråd - ORKide mener at prosessen vedrørende lokalisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ble avsluttet på en svært uheldig måte. Dette har skapt stor motstand mot vedtaket. I midlertid ser Nordmøre Regionråd - ORKide at det er nødvendig å delta i de pågående prosesser vedrørende konseptfase SNR med Helse Møre og Romsdal (HMR)

Nordmøre Regionråd - ORKide ønsker derfor å være deltaker i sykehusprosjektet i konseptfasen for SNR og å være med å utforme fremtidens helsetilbud. Årsaken til at vi tiltrer denne prosessen, er hensynet til at innbyggene våre skal få gode spesialisthelsetjenester.

Vi forventer også at spesialisthelsetjenesten stiller opp og er med på å delfinansiere løsninger som kan gi en bedre samhandling.

Helseteknologi og ny kompetanse

Innovasjon handler både om å bygge opp riktig kompetanse og om å være tett på brukergruppene som har et behov. Verftsindustrien på Sunnmøre ville ikke vært like god på banebrytende skipsteknologi uten det tette samarbeidet med den næringen som den skal betjene, og uten havet som nærmeste nabo. Nordmøre Regionråd mener det er riktig å opprette et slik senter i en region av Norge som både har store geografiske avstander, et høyt forbruk av helsetjenester og til dels også vesentlige levekårsutfordringer. Nærhet til utfordringene skaper de beste løsningene. Når det gjelder oppbygging av nødvendig kompetanse stiller Nordmøre med et sterkt fundament, blant annet gjennom de gode resultatene som er oppnådd gjennom IKT Orkidé. Ved å bygge et kompetansemiljø på telemedisin og velferdsteknologi på Nordmøre, kan man igjen skape vekst og ny kompetanse innen IKT og andre støttefunksjoner. På den måten kan etableringen av senteret bidra til å øke bredden i kompetansearbeidsplasser i vår region.

Videre arbeid

Nordmøre Regionråd – ORKide – nedsetter et administrativt utvalg som skal arbeide videre med dette prosjektet. Det administrative utvalget rapporterer tilbake til Arbeids-utvalget og regionrådsmøtet. Målsettingen for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er at når pilotperioden er over, skal dette få status som nasjonalt kompetansesenter og ha nasjonal finansiering. Konseptet må derfor være utredet i tide til at det kan nevnes i Nasjonal Helse- og sykehusplan som Regjeringen legger frem til høsten. Nasjonalt skal det også etableres fire velferdsteknologiske responssenter. Regionrådet vil arbeide for at et av disse kan inngå som del av aktiviteten ved Regional senter for helseinnovasjon og samhandling, og forventer at Helse Møre og Romsdal bidrar til dette. Toget går nå for å få etablert et slik prosjekt og få det finansiert og innarbeidet som en del av det fremtidige tilbudet i vår region.

Her er hele vedtaket fra Nordmøre Regionråd – ORKide sitt regionrådsmøte i Sunndal 18. og 19.juni 2015

Nordmøre Regionråd - ORKide - mener at prosessen vedrørende lokalisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ble avsluttet på en svært uheldig måte. Dette har skapt stor motstand mot vedtaket. I midlertid ser Regionrådet at det er nødvendig å delta i de pågående prosesser vedrørende konseptfase SNR

Nordmøre Regionråd oppretter et administrativt utvalg bestående av rådmennene og Nordmøre Næringsråd ansvar for å jobbe videre med:

  • Tiltre arbeidsgrupper og prosessen for SNR i konseptfasen og ivareta den faglige dialogen med Helse Møre og Romsdal
  • Arbeide videre med utvikling og forankring av innhold og finansiering av Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmørefram til sommeren 2016, med sikte å etablere en nasjonal pilot. Realisering fullskala innen 2018.
  •  Etablere kontakt med relevante fagmiljø og aktører som kan bidra til å utvikle helse som næring på Nordmøre
  •  Det administrative utvalget skal jobbe for at Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling blir beskrevet i Nasjonal Helse- og sykehusplan
  •  Regionrådet ber IKT-ORKide bidra aktivt ved opprettelsen av nasjonal pilot. IKT-ORKide tiltrer det administrative utvalget ved behov. Det gjør også andre relevante (kommunale) fagmiljø.
  • Nordmøre Regionråd forutsetter at HMR HF bidrar økonomisk til utredningsarbeidet tilknyttet regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. Regionrådet forutsetter videre at HMR HF bidrar aktivt herunder med bl.a. utforming av søknader til nasjonalt nivå slik at dette prosjektet får status som pilot, og nasjonal finansiering og innarbeides i nasjonal helseplan høsten 2015.
  •  Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling skal være lokasjon for et av de fire responssentrene som skal opprettes nasjonalt i forbindelse med satsingen på velferdsteknologi. Regionrådet forventer at HMR HF bidrar aktivt til at dette responssenteret plasseres her.
  •  Det administrative utvalget rapporterer tilbake til Regionrådet på hvert regionrådsmøte og evt AU om framdrift i arbeidet. 

Orkidé - Nordmøre regionråd