Sjøarealplan

Arbeidsgruppen for Sjøområdene på Nordmøre hadde sitt 12. møte i Kristiansund onsdag den 13. mai 2015. Møtet omhandlet innledende arbeid med de kommende Konsekvensundersøkelser (KU) og Risiko- og Sårbarhetsvurderinger (ROS).

"Vi fikk en innledning fra prosjektleder Arne Håkon Sandnes i det tilsvarende prosjektet for sjøområdene i Romsdalsfjorden (5 kommuner der) som har holdt på et år lengre enn oss" sier prosjektleder for sjøområdene på Nordmøre, Jens-Eric Eliassen.

Lerøy Midt ved Harald Larssen og Jøran Skar var innkalt for å orientere om sine planer fremover. Seniorforsker Otto Andreassen, fra Nofima, orientere om Stortingsmelding nr 16 (2014-2015) «forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett».

Orkidé - Nordmøre regionråd