Sluttrapport i kommuneutredningen på Nordmøre

Fergeleie på Tømmervåg (foto Roland Mauseth Fergeleie på Tømmervåg (foto Roland Mauseth

Torsdag 5. november er en viktig milepæl i arbeidet med kommunereformen på Nordmøre. Da legger Telemarksforskning frem sluttrapporten i kommuneutredningen de har gjennomført for Nordmøre Regionråd - ORKidé.

Mer enn 150 politikere og andre deltakere fra til sammen 13 kommuner samles torsdag formiddag i Kristiansund. Der får de høre forskernes uavhengige vurdering av hvordan Nordmøre kan se ut om noen år. Deretter begynner det viktige arbeidet som skal gjøres av kommunene selv.

- Sluttrapporten fra Telemarkforskning vil gi oss et viktig grunnlag for prosessen frem mot sommeren 2016. Men det er kommunene selv som til slutt må komme frem til den endelige fasiten, gjennom gode politiske diskusjoner og ut fra kunnskap om lokale behov. Et av de viktigste spørsmålene blir: Hva er vår motivasjon for en fremtidig kommune – på kort og på lang sikt, sier regionrådsleder Ingunn Golmen.

Uavhengig utredning

Telemarksforskning har utredet fremtidig kommunestruktur på Nordmøre med utgangspunkt i de fire nasjonale hovedmålene i kommunereformen:

  • Gode og likeverdige tjenester
  • Samordnet og helhetlig samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati og gi større kommuner flere oppgaver

Forskerne har så langt levert fire delrapporter, en om hvert av målene i reformen. Delrapportene kan du lese på denne siden. Torsdag legges altså sluttrapporten med forskernes egne anbefalinger frem for kommunene.

I tillegg til de til 11 Nordmørskommunene inngår Trøndelagskommunene Hemne, Hitra, Snillfjord og Oppdal samt Nesset og Fræna i Romsdalen, i ett eller flere av de totalt 15 alternativene som er utredet.

Fra utredning til forhandlinger

Nordmøre Regionråd - ORKidé har invitert Nordmørskommunene til å slutte seg til felles prosessplan fram mot neste sommer. Den innebærer at kommunene begynner å snevre inn antall kommunealternativer nå før jul. De kommunene som er klare til det, kan utover vinteren gå inn i forhandlinger om mulige nye kommuner. En innbyggerhøring bør gjennomføres senest i april, og frist for vedtak om eventuelle nye kommuner er 1. juli 2016.

Orkidé - Nordmøre regionråd