Tillitsbrudd i prosessen for nytt fellessykehus

ORKide sendte mandag en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet, Styret Helse Midt – Norge HF, Helse Midt-Norge HF, Styret Helse Møre og Romsdal HF, Helse Møre og Romsdal, Mørebenken og Fylkestinget i Møre og Romsdal ang. det de ser som et tillitsbrudd i prosessen for et nytt fellessykehus I Nordmøre og Romsdal.

Tillitsbrudd i prosessen for nytt fellessykehus

 – Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (Orkide) krever utsatt styrebehandling.

ORKidé ønsker som regionråd for kommunene på Nordmøre (Sunndal, Surnadal, Halsa, Rindal, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Aure, Smøla og Averøy) å komme med en uttalelse på det de ser som et tillitsbrudd i prosessen for et nytt fellessykehus I Nordmøre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal har siden oppstart i 2011 jobbet systematisk med Utviklingsplanen som bl.a. innebærer etablering av det felles sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Arbeidet har vært ledet på en svært god måte gjennom lokal konsekvensutredning og arealskisser for lokalisering, regional konsekvensutredning og idefaseprogram for det nye sykehuset. Sykehuset skal sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggerne i Nordmøre og Romsdal. Helse Møre og Romsdal har i hele prosessen vært tydelige på at det viktigste elementet i utredninger og vurderinger er faglig kvalitet på helsetjenestene til innbyggerne i regionen, og de framlagte utredningene har dette.

En uke før den administrative ledelsen i Helse Møre og Romsdal skal vise sin konklusjon i saken med saksutredning og innstilling, blir den overkjørt av direktøren i Helse Midt Norge. Og Astrid Eidsvik går av som direktør. Hun har følgende begrunnelse:

”Eg opplev no i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har gripe inn i prosessen lokalt før mi innstilling til styret er klar. Dette tolkar eg dithen at Helse Midt-Norge ikkje har tillit til dømekrafta mi knytt til innspurten av dette krevjande arbeidet, og det gjer at eg no vel å gå av som administrerande direktør, seier Eidsvik.”

Hvorfor griper Helse Midt Norge (HMN) inn i prosessen rett før offentliggjøring av innstillingen? Skal ikke faglige utredninger skape kunnskapsgrunnlag og felles referanser for beslutninger? Skal ikke åpne, demokratiske prosesser lede fram til resultat? Og hvilke interesser og aktører er det nå som styrer prosessen?  Det er uansvarlig av Helse Midt Norge å skape uryddighet i prosessen.

Det har også over tid foregått en utskifting av personer i HMN/HMR som ORKide finner lite tillitvekkende.

Dersom Helse Midt Norge er av den oppfatning at utredningene som er gjort ikke holder god nok kvalitet må det regionale helseforetaket be om flere utredninger. Dersom HMN er uenige med ledelsen i HMR sine vurderinger og konklusjoner, er det som nå har skjedd fra HMN en innblanding i beslutningsprosessen som en må vurdere om er i tråd med helseforetaksloven.

Orkide mener at Helse Midt Norge sin overkjøring av ledelsen i Helse Møre og Romsdal skaper tillitsbrudd i prosessen. Orkide krever at det faglige utredningsarbeidet må fullbyrdes i den organisasjonen som har innsikten og ansvaret for saken – administrasjonen og styret i Helse Møre og Romsdal. Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal må få fullføre sitt arbeid og selv konkludere med sin innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal – uten inngripen fra HMN.  Så må styret i Helse Møre og Romsdal på grunnlag av den faglige utredningen fatte sitt vedtak. At saken skal legges fram til styret i Helse Møre og Romsdal uten innstilling betyr i praksis at det er Helse Midt sin innstilling som gjelder.

Det er våre innbyggere som skal leve med beslutningen som det nye fellessykehuset og før beslutninger fattes i denne saken må tillit til prosessen gjenopprettes.

Orkide krever:

Behandlingen av styresaken om Idefaserapporten SNR i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt Norge må utsettes slik at:

  • Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal får ny konstituert direktør og tid nok til å kunne selv lage sin innstilling i saken basert på faglige utredninger som foreligger. Når denne innstillingen foreligger må en raskt behandle saken i styrene for Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt Norge, senest 1.juni 2015.
  • Offentligheten får full innsikt i hvilke arbeidsmetoder direktøren i Helse Midt Norge har brukt overfor direktøren i Helse Møre og Romsdal i arbeidet med innstilling i saken. Det må være full åpenhet om hvilke interesser som Helse Midt Norge har forsøkt ivaretatt i arbeidet med innstillingen fra Helse Møre og Romsdal. 

 

Kristiansund 08.12.2014

 

Med vennlig hilsen

Ordfører – og rådmannskollegiet på Nordmøre - ORKidé 

Ingunn O. Golmen
leder

Orkidé - Nordmøre regionråd