Tre scenarioer for Nordmøre i 2035 viser store vekstmuligheter for regionen.

Stort engasjement i arbeidet med fremtidsanalysen. Her fra en todagers workshop med om lag 40 aktører fra politikk, næringsliv, kultur og andre samfunnsområder. Foto: Petter Ingeberg. Stort engasjement i arbeidet med fremtidsanalysen. Her fra en todagers workshop med om lag 40 aktører fra politikk, næringsliv, kultur og andre samfunnsområder. Foto: Petter Ingeberg.

Nordmøre kan bli et forsknings- og innovasjonslaboratorium for maritime og marine næringer, en ledende økoregion og fyrtårn for bærekraftig utvikling, eller en vekstregion for helseteknologi og en fremtidens måter å løse helseoppgavene på.

Dette er i kortform hovedbudskapet i de tre scenarioene som er utviklet for Nordmøre frem mot 2035. Rapporten ble lagt frem på Nordmørskonferansen 28. januar i Kristiansund.

Bakgrunnen for fremtidsanalysen er å lage et strategisk innspill i det pågående arbeidet med kommunereformen på Nordmøre. Men det er også et innspill i samfunnsdebatten generelt, som del av regionrådets strategiutvikling. 

Hvordan utvikler vi samfunnet vårt?
- Vi snakker mye om tjenestetilbud og lokaldemokrati i kommunereformen, og fokuserer på hverdagen på dag 1 i en ny kommune. Men kommunene har også en sentral rolle som langsiktig samfunnsutvikler – hver for seg, sammen, eller i kompaniskap med næringsliv og andre aktører. Fremtidsanalysen gir et annet perspektiv som kommunene kan ta med seg sammen med andre utredninger de har fått. Samtidig er dette også et klart innspill fra regionrådet i den pågående strategidiskusjonen på Nordmøre, sier Roland Mauseth, prosessleder for kommunereformen på Nordmøre. 

Tre bilder av fremtiden
Scenarioene har fått navnene Gullkysten, Vårsøg og Helseeliksiren. Alle de tre scenarioene bygger videre på kompetanse og infrastruktur som Nordmøre allerede har lykkes med å skape, og de utnytter regionens styrker og naturressurser. Scenarioene tar for seg omstillingen som regionen må gjennom for å skape ny vekst som er fremtidsrettet og miljømessig robust. 

Sterkere regionalt lederskap
- Scenarioene skal inspirere til handling og er ment å være et dialog- og samhandlingsverktøy for aktørene i offentlig, privat og frivillig sektor, sier William Fagerheim fra Mind the Gap AS, som har utført analysen for regionrådet.. Viktige budskap fra fremtidsanalysen er at det regionale lederskapet må styrkes.

- Samfunnsaktørene på Nordmøre må bli enige om hvilke posisjoner de ønsker å ta og ikke sitte å vente på at andre skal tildele regionen posisjoner. Scenariene beskriver en krevende omstilling, men det handler om lederskap og å tenke langsiktig og målrettet, påpeker Fagerheim. 

Forslag til prosjekter for å styrke regionen
Fremtidsanalysen foreslår også satsninger som kan bidra til å styrke nærings- og samfunnsutviklingen også i et kortere perspektiv.: Eksempler på dette er et innovasjonshus for å stimulere innovasjonskraften, å etablere Nordmørehuset som en fysisk møteplass for kultur og næringsaktivitet i Kristiansund, og et helse- og innovasjonsenter som kan gripe mulighetene i scenariet Helseeliksiren. Et annet konkret forslag er å bygge et lakseslakteri i regionen for å videreforedle laks og øke verdiskaping. 

Hva betyr scenariene for kommunene?
Fremtidsanalysen inneholder også en vurdering av hva som vil være konsekvensene av scenarioene for kommunereformen. I Gullkysten, hvor det er skapt en kraftfull maritim og marin klynge, vil det være viktig med store kommuner som samarbeider godt seg imellom for å være gode vertskapskommuner for det globale næringslivet. I Vårsøg er små kommuner gode samarbeidspartnere for det lokale næringslivet som utvikler innovative miljøteknologiløsninger og jordbruket som er lagt om til økobruk. I Helseeliksiren overtar kommunene nye helseoppgaver fra staten og det vil kreve kommuner med bred kompetanse og innovasjonskraft, noe som peker i retning av større kommuner. Kristiansund spiller en viktig rolle i alle scenarioene, men har en tydeligst regionhovedstadsrolle i Gullkysten.

 

FAKTA: Prosjektet “Nordmøre 2035: Fremtidsanalyse for Nordmøre” er bestilt av Nordmøre Regionråd - ORKidé. Mind the Gap v/ William Fagerheim har vært ansvarlig for gjennomføringen av analysen og opplegg og prosessledelse av arbeidsmøter og workshops. Over 40 personer fra regionen var involvert i arbeidet med å utvikle scenarioene. Se bilder fra arbeidet med fremtidsanalysen her.

Les fremtidsanalysen for Nordmøre (tre deler) her:

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd