Varsel om offentlig ettersyn/høring Sjøområdeplan for Nordmøre

Sommer på Halsafjorden (foto Roland Mauseth) Sommer på Halsafjorden (foto Roland Mauseth)

Nordmøre Regionråd/ORKide har oversendt forslag til sjøområdeplan for Nordmøre med anbefaling om at deltagende kommuner behandler forslaget etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. «Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre» legges nå ut til offentlig ettersyn.

Dette blir gjort etter vedtak i de 11 kommunene. Vedtakene er hjemlet i Plan- og bygningslovens §11-14. Aktuelle plandokumenter finnes på hjemmesidene til Tingvoll kommune. Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre. Flere av kommunene har lagt ut denne kunngjøringen på sine hjemmesider.

Høringsfrist er onsdag 31. januar 2017. Høringsuttalelser merkes «Sjøområdeplan Nordmøre» og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller pr. e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no.

På vegne av prosjektet:

Roger Osen
Leder Nordmøre
regionråd/ORKidé

Jens Eric Eliassen
Prosjektleder
tlf 977 20 521

Se annonsen i sin helhet. 

Orkidé - Nordmøre regionråd