Viktige saker for Nordmøre i møte med Mørebenken

Regionrådet inviterte den nye Mørebenken til frokostmøte i Oslo for å orientere om sentrale saker for vekst og utvikling på Nordmøre på kort og lengre sikt. Samtidig ønsker regionrådet å styrke dialogen med Mørebenken for et aktivt, helhetlig og langsiktig samarbeid for å bygge opp under Nordmøre sine vekstmuligheter i et verdiskapende fylke. Vi løfter Nordmøre - sammen!

Det var veldig godt oppmøte både fra Mørebenken og fra ordførerne på Nordmøre, og tilbakemeldingene var at dette var et nyttig møte med hensyn på de konkrete sakene som ble fremmet. Samtidig legger dette et godt grunnlag for fremtidig dialog og samarbeid for de sakene som Nordmøre er opptatt av med litt lengre tidshorisont.

Samfunnsutviklingen på Nordmøre har over tid vært preget av svingende internasjonale konjunkturer, fravær av et bredt utdannings- og forskningsmiljø og en betydelig underdekning av statlige arbeidsplasser. Dette har ført til at Nordmøre har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet i fylket og et mindre mangfoldig og forutsigbart arbeidsmarked. Kommune- og regionreformen har funnet sin avklaring og det er nå sentralt for Nordmøre å ha fokus på de sakene som bygger oss sammen og som styrker vekstvilkårene for regionens nærings- og samfunnsliv.

Det er for tiden høy aktivitet i næringslivet rundt om på Nordmøre med vekst i arbeidsplasser i de fleste kommunene. Samtidig har regionsenteret Kristiansund utfordringer med høy arbeidsledighet og lavere arbeidsplassdekning. Utflytting av sykehuset forsterker utfordringene. Situasjonen stiller krav til godt samarbeid mellom lokalt, regionalt og sentralt politisk nivå om å styrke infrastrukturen på Nordmøre og bidra til realisering av viktige samfunnsprosjekter for vekst og verdiskaping i regionen. 

Nordmørsregionen har vekstpotensial på flere sentrale områder, og det er veldig positivt at det er bred politisk oppslutning om å styrke utdanningstilbudet og satse på Helseinnovasjonssenteret som viktige verktøy for å styrke regionen.

For å lykkes i arbeidet for vekst og utvikling på Nordmøre mener regionrådet følgende tema er sentrale:

 •         Bygge sterkere bo- og arbeidsmarked
 •         Styrke kompetansenivå og kompetansebehov
 •         Sikre et godt fremtidig helsetilbud
 •         Ny region – nye muligheter
 •         Rammevilkår med betydning for kommunene

Derfor fremmet Nordmøre ønsker til Mørebenken om å bidra til å realisere følgende saker: 

 •        Opera- og kulturhus med oppstartsmidler i Statsbudsjettet for 2018
 •        E39 Betna – Stormyra: Primært med 20 millioner i budsjett for 2018 eller sekundært med støtte til en merknad ved komitebehandling/stortingsbehandling hvor man ber om at det sikres oppstart og tas nødvendig medfinansieringsansvar for strekningen E39 Betna –  Stormyra i løpet av 2018.
 •        Halsafjorden: Merknad ved behandling av statsbudsjettet om at regjeringen og Statens Vegvesen prioriterer plan – og utredningsressurser slik at kryssing av Halsafjorden kan vurderes som teknologipilot så tidlig som mulig i programperioden 2018-23.
 •        Nedbetalingstid bompengelån: 40 års nedbetaling for bompengelån til fergeavløsningsprosjekter. 
 •        Innfartsvei Rv70 og E39 Astad – Bjerkeset: Merknad fra Transportkomiteen/stortinget til statsbudsjettet om at flaskehalser på innfartsveien til og fra Kristiansund sentrum må planlegges og utbedres før nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal tas i bruk»
 •        Fergeforbindelse Aure – Hitra: Merknad fra Kommunalkomiteen til statsbudsjettet der regjeringen bes komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett med forslag til hvordan nye fergesamband kan inkluderes i kriteriedatasettet fra oppstart, eller at departementet foreslår en egnet overgangsordning for tilskudd til nye fergesamband til de på naturlig vis er en del av kriteriedatasettet.
 •      Campus Kristiansund: 30 studieplasser til Havteknologi (Høgskulen på Vestlandet) og prosjektmidler til forskningsmobilisering og utvikling av vekstmiljø.
 •      Fagskolen: Styrket finansieringsmodell for kostnadskrevende utdanninger samt videreføre finansiering av nye studieplasser for 2019.
 •      Fremtidsrettet SNR og DMS Kristiansund: Egen barneavdeling, et DMS med rekrutteringskraft samt grunnfinansiering for utvikling av Helseinnovasjonssenteret.
 •     Statlige arbeidsplasser: Støtte i arbeidet for å få statlige kompetansearbeidsplasser til Møre og Romsdal og til Nordmøre, få tidlig innspill om kommende endringer innen offentlig organisering, organisering av den regionale staten må følge nye regioner og ikke minst at det følges tett opp fra Stortinget at Møre og Romsdal blir en likeverdig region.
 •     Rammebetingelser for kommunene: Bevar den kommunale eiendomsskatten på verk og bruk, produksjonsavgift for oppdrettsnæringen bør innføres og fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle må ikke svekkes.

Orkidé - Nordmøre regionråd