Vil nye kommuner på Nordmøre gi gode tjenester til innbyggerne?

Tilbakemeldinger om kommunereformen viser at folk er opptatt av det fremtidige tjenestetilbudet dersom det blir nye og større kommuner på Nordmøre. Dette har Telemarksforskning sett nærmere på i delrapport 3 i kommuneutredningen for Nordmøre.

Telemarksforskning har blant annet vurdert de ulike alternativenes kapasitet og kompetanse til å gi gode tjenester, og om nye kommuner kan redusere behovet for interkommunale samarbeid. Enkelte kommuner deltar i opp mot 50 slike samarbeid i dag.

Rapporten vurderer også om nye kommuner kan velge hvordan de vil organisere administrasjon og spesialiserte tjenester, om tjenesteproduksjonen vil være effektiv, og om den nye kommunen vil kunne ta på seg nye oppgaver.

Flere alternativer scorer godt på fremtidig tjenestetilbud

Samlet sett vurderer Telemarksforskning at det er disse alternativene (ikke rangert) som gjør det best i delrapporten om tjenester:

  • Alt. 1 - Storkommune Nordmøre – Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal
  • Alt. 2 - Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla
  • Alt. 5 - Hemne, Hitra, Aure, Smøla og Halsa
  • Alt. 10 - Sunndal og Surnadal
  • Alt. 11 - Sunndal, Nesset og Tingvoll
  • Alt. 12 - Sunndal og Oppdal
  • Alt. 15 - Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord

Se tabellen nedenfor for fullstendig oversikt over de ulike alternativene.

To nye alternativer i kommuneutredningen

Da kommuneutredningen for Nordmøre startet i vår, hadde kommunene meldt inn til sammen 13 alternativer, dels også mot naboer i Romsdal og Sør-Trøndelag. Rett før sommeren kom det ønsker om å utrede to ekstra alternativer, nemlig Halsa-Surnadal-Rindal, og Hemne-Aure-Halsa-Snillfjord.

Disse alternativene er med i delrapport 3. Delrapport 1 om samfunnsutvikling og delrapport 2 om økonomi ble levert før sommeren. Her er det laget egne tilleggsrapporter for de to nye alternativene.

Samlet vurdering av alle strukturalternativene til og med delrapport 3:

Oppsummering - delrapport 3 kommunereform

 

Hva skjer videre med kommuneutredningen?

  • Delrapport 4 om lokaldemokrati blir lagt frem på et temamøte i Surnadal 15. oktober. Her vil Telemarksforskning presentere både delrapport 3 og 4.

  • Sluttrapporten, med Telemarksforskning sine anbefalinger, blir lagt frem på et felles kommunemøte i Kristiansund 5. november.

Alle rapportene finner du på denne siden etter hvert som de er klare.

Nordmøre regionråd - ORKidé har invitert kommunene til å slutte seg til felles prosessplan for kommunereformen frem mot 1. juli 2016. Denne er til behandling i kommunestyrene nå i høst. Planen innebærer blant annet at kommunene i høst bør begynne å sondere terrenget for å skille aktuelle fra mindre aktuelle alternativer.

 

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd