Om ORKidé - Nordmøre Regionråd

Foto: Mari Thevik Foto: Mari Thevik

ORKidé - Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre, og ble stiftet 20. september 1990. Bakgrunnen var ønsket om å samordne planlegging og engasjement i regionen. Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy, og i fellesskap blir det løst oppgaver og tatt tak i nye muligheter. Siden etableringen har ORKidé - Nordmøre Regionråd sin arbeidsform vært bygd opp rundt konsensusprinsippet. Målet har vært å komme frem til enighet mellom kommunene, i saker av felles interesse. I saker hvor man ikke er enige, må kommunene jobbe hver for seg. I årene som har gått har utdanning, samferdsel og næringsutvikling vært prioriterte områder.

De siste årene har ORKidé - Nordmøre Regionråd fått i gang flere vellykkede interkommunale samarbeidsformer innenfor ulike fagområder som felles innkjøp, kart og oppmåling, IKT, barnevern og havnesamarbeid.

Strategi 2017 - 2020 

Med visjonen "Vi løfter Nordmøre - sammen!" vedtok regionrådsmøtet 7. april 2017 strategidokumentet med følgende definerte satsingsområder:

1. Vekst og nyskaping på Nordmøre
2. Utdaning og kompetanseutvikling
3. Tjenestesamarbeid og innovasjon
4. Samferdsel

 Strategien i sin helhet kan du lese her

Deltakerkommuner:

Deltakere av IKT ORKidé:

Orkidé - Nordmøre regionråd