Interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre

Foto: Jens-Eric Eliassen Foto: Jens-Eric Eliassen

11 kommuner på Nordmøre er engasjert i en felles plan for arealbruk i sjø. Bakgrunnen for prosjektet er at kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjøen, påvirker gjensidig nabokommunene. Det er forventet at prosjektet vil føre til raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling.

Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har gått sammen i prosjektet «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre». Prosjektet har som mål å få laget en regional plan for bruk av sjøareal på Nordmøre for et sammenhengende og dynamisk fjord- og kystsystem. 

Sjøområdene våre er en felles ressurs, der kommunegrensene ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjø, berører eller påvirker gjerne nabokommunene, og blir i dag håndtert ulikt fra kommune til kommune. Det er derfor viktig å sikre at de i nabokommunene  som påvirkes av effekter av av planlagte tiltak i en kommune, sikres medvirkning. Saksmengden varierer, sakene er ofte komplekse, og saksbehandlingen kan derfor bli lite effektiv, eller mangefull med fare for etterslep med klagebehandling. Det er også knyttet en grad av uforutsigbarhet til saksbehandlingen, siden kommunene har ulike holdninger til arealbruk i sjø.

Mål for planarbeidet:
Sjøområdeplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning (bærekraftighet) legge grunnlag for verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.

Prosjektmål:

  • Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene med arealdel (Kart/GIS), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering.
  • Rutinebeskrivelser (metode) for saksbehandling
  • Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk
  • Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase
  • Foreta interesseavklaringer vedrørende arealbruk

Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:

  • Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
  • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk
  • Mer bærekraftig verdi skaping i det sjøbaserte næringslivet
  • Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen.
  • Sikre god sameksistens mellom havbruk/fiskeri og miljø- og friluftsinteresser.

Organisering:

Arbeidsutvalget (AU) i ORKidé og en representant for Nesset kommune utgjør styringsgruppen, som har det overordnede ansvaret for prosjektets fremdrift. Alle deltakende kommuner har utpekt én representant hver til en arbeidsgruppe for daglig prosjektoppfølging i kommunene. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Plan- og Analyseavdelingen deltar som observatør og planfaglig rådgivning i arbeidsgruppa. Jens-Eric Eliassen er ansatt som prosjektleder. Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre er prosjekteier.

Prosjektet er inne i sitt andre år, og estimert ferdig i august 2016 etter at det ble utvidet med 1 år.

Her finner du vedtatt planprogram for prosjektet. 

Kontaktinformasjon:
Interkommunalt samarbeid om sjøområdene
6630 Tingvoll

Prosjektleder Jens-Eric Eliassen
E-post: jens-eric.eliassen@tingvoll.kommune.no
Mobil:
+ 47 977 20 521

Orkidé - Nordmøre regionråd