Interkommunalt tilsyn

foto: Ingvild Bakk foto: Ingvild Bakk

Tilsyn er kommunenes virkemiddel for å følge opp byggesaker med hensyn til lovlighet, kvalitet, prosess og foretak. Gjennom prosjektet Interkommunalt tilsyn i byggesaker, blir det nå sett på mulighetene for samarbeid for gjennomføring av tilsyn i tråd med plan og bygningsloven.

Våren 2012 ble det sendt ut tilbud til kommunene om deltakelse i prosjektet interkommunalt tilsyn i Byggesaker. Målet for prosjektet er å løse kommunenes oppgaver når det gjelder krav til tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
Kristiansund kommune er med som vertskommune, og de resterende kommunene er; Aure, Averøy, Halsa, Eide, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Smøla og Tingvoll. Tilsyn framheves av både foretak og andre som ett av de viktigste virkemidlene for å få gode bygg. Samtidig er det knyttet flere utfordringer til tilsynsarbeidet. Arbeidet med å følge opp tiltakenes lovlighet og kvalitet gir kommunen en rekke utfordringer både av ekstern og intern karakter. Det vil svekke byggesaksbehandlingens omdømme, eksistensberettigelse og legitimitet, dersom hensynet til byggverkenes kvalitet ikke blir ivaretatt.
Hovedmål for prosjektet er å løse kommunenes oppgaver når det gjelder krav til tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Andre viktige mål med prosjektet:
 • Bygge opp kompetansen i kommunen innen plan og bygningsloven med forskrifter, saksbehandlere har gitt klart utrykk for at de føler at de ikke har en tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
 • Gevinst i form av bedre bygg også for kommunene, da kommunen også har en betydelig bygningsmasse.
 • Danne grunnlag til videre interkommunalt samarbeid og eventuelt etablering av et felles tilsynskontor (IKS)
 • Avdekke behovet og mulighetene den enkelte kommune har til å gjennomføre tilsyn
 • Redusere antall branner og redusere konsekvensene ved en brann
 • Redusere antall byggefeil
Organisering av prosjektet:
I prøveperioden er prosjektet organisert med Kristiansund kommune somvertskommune, og som har prosjektadministrasjonen for prosjektet. I tillegg er det engasjert en prosjektleder/tilsynsleder i 20 % stilling, som skal kartlegge behovet, samt styre gjennomføringen av tilsynet. Vertskommunen har prosjektleder- og arbeidsgiveransvaret for denne.
Styringsgruppa består av en representant fra hver kommune, og denne rapporterer til AU ORKide. Det er også opprettet et tilsynsteam. Prosjektleder skal lede tilsynet og gjennomføre tilsyn i sitt nærområde. I tillegg knyttes det opp to personer fra to kommuner, slik at sårbarheten blir mindre og at tilsyn gjennomføres på en mer effektiv måte, i forhold til reisetid og lignende.
Gevinster gjennom prosjektet:
 • Kommunen vil få gjennomført sine oppgaver som følger av loven. Byggherrer og seriøse aktører ønsker at kommunene skal gjennomføre tilsyn, som en kvalitetskontroll.
 • Økt kvalitet på ulike tiltak, veiledning og opplæring av aktørene i byggebransjen.
 • Større tillit til kommunen ved at den ivaretar sine oppgaver som bygningsmyndighet.
 • Mer effektiv saksbehandling ved at saksbehandlerne for økt kompetanse og selvtillit i saksbehandlingen.
 • Grunnlag for rapportering til KOSTRA eller Statens bygningstekniske etats årlige undersøkelser.
 • Tiltakshaver bør kunne se dette som en billig forsikring mot å få grove feil i prosjekttering og utføring, jf. NOU 2003:24

Orkidé - Nordmøre regionråd