Kommunereformen

foto: Carina Stokke foto: Carina Stokke

ORKide skal legge til rette for at kommunene skal drive frem prosessen rundt kommunereform mest mulig koordinert, og bidra til at kommunene gjennomfører nødvendige tiltak innenfor et akseptabelt tidsløp.

Regjeringen har signalisert at det legges opp til en omfattende kommunereform. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati er målene for reformen. Regjeringen ønsker at kommunegrensene i større grad skal tilpasses de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. ORKide slutter seg til målene, og ønsker å delta aktivt i det arbeidet om eventuell endring av kommunestrukturen som vil foregå i vår region. Det er ikke krav om kommunesammenslåing, men alle kommunene har fått et utredningsansvar og alle kommuner skal gå igjennom prosessene med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016. 

ORKide skal være en pådriver og en diskusjonsarena for å sikre gode prosesser, i den anledning skal det være en koordinator som bistår kommunene med innhenting av informasjon og legge til rette for gode diskusjonsarena. 

I 2014 arbeidet ORKide med hva som skal være deres rolle i reformen, og utarbeidet en tiltaksplan. Det ble arrangert et felles formannskapsmøte med Nordmørskommunene, hvor 80 personer deltok og alle kommunene var representert. Regionrådene i fylket sammen med KS og Fylkesmann arrangerte også et dialogmøte i Ålesund. Temaet var å se på hvilke oppgaver kommunene skulle løse og hva som skal være regionnivåets fremtidige rolle. Leder og rådmann i Surnadal har representert ORKide i en tenketank hos fylkesmann.

Våren 2015 er Roland Mauset engasjert som prosessleder i 100% stilling for å ivareta regionrådets arbeid.

Orkidé - Nordmøre regionråd