Kommunereformen

foto: Carina Stokke foto: Carina Stokke

ORKidé - Nordmøre Regionråd skal legge til rette for at kommunene skal drive frem prosessen rundt kommunereform mest mulig koordinert, og bidra til at kommunene gjennomfører nødvendige tiltak innenfor et akseptabelt tidsløp.

Regjeringen har signalisert at det legges opp til en omfattende kommunereform. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati er målene for reformen. Regjeringen ønsker at kommunegrensene i større grad skal tilpasses de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. ORKidé - Nordmøre Regionråd slutter seg til målene, og ønsker å delta aktivt i det arbeidet om eventuell endring av kommunestrukturen som vil foregå i vår region. Det er ikke krav om kommunesammenslåing, men alle kommunene har fått et utredningsansvar og alle kommuner skal gå igjennom prosessene med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016. 

ORKidé - Nordmøre Regionråd skal være en pådriver og en diskusjonsarena for å sikre gode prosesser, i den anledning skal det være en koordinator som bistår kommunene med innhenting av informasjon og legge til rette for gode diskusjonsarena. 

I 2014 arbeidet ORKidé - Nordmøre Regionråd med hva som skal være deres rolle i reformen, og utarbeidet en tiltaksplan. Det ble arrangert et felles formannskapsmøte med Nordmørskommunene, hvor 80 personer deltok og alle kommunene var representert. Regionrådene i fylket sammen med KS og Fylkesmann arrangerte også et dialogmøte i Ålesund. Temaet var å se på hvilke oppgaver kommunene skulle løse og hva som skal være regionnivåets fremtidige rolle. Leder og rådmann i Surnadal har representert ORKidé - Nordmøre Regionråd i en tenketank hos fylkesmann.

Arbeidet koordineres gjennom ORKidé - Nordmøre Regionråd, som har ansatt en egen prosessleder for dette.

Kontaktinformasjon

Prosessleder Roland Mauseth
E-post: roland@knn.no
Mobil 917 21 401

Kommunene gjennomfører blant annet felles utredning av aktuelle alternativer for nye kommuner. Les mer om utredningen her.

De fleste kommunene har også deltatt i en felles innbyggerundersøkelse - les mer om den.

Besøk oss også på Facebook - klikk her.

Orkidé - Nordmøre regionråd