ORKidé Krafttak

Temadager 2012 Temadager 2012

Formålet med Orkidè Krafttak er å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid.

Kommunene Aure, Halsa, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll deltar i prosjektet. Et forprosjekt for kartlegging av grunnlag og potensial for fellesgjennomføring er sluttført.

Forprosjektet fokuserte i hovedsak på energieffektiviseringstiltak, da dette antas å være av de viktigste klimatiltak kommunene kan gjennomføre. I tillegg ble det gjort kartlegging av fossile oppvarmingsløsninger, og foretatt foreløpige vurderinger omkring mulighet for fornybar kraftproduksjon ved vassverk. Videre ble det i forprosjektet gjennomført felles kompetansehevingstiltak og etablert pilotsystem for energioppfølging.

Til arbeidet i forprosjektet mottok kommunene tilskudd fra ENOVA til kartlegging og kompetanseheving og fra DIFI til systemløsning. Forprosjektet ble avsluttet 01.03.12 og erstattet av et hovedprosjekt.

Det viktigste arbeidet i hovedprosjektet er å finne gunstige finansieringsløsninger for den enkelte kommune, eller flere kommuner sammen, for å gjennomføre investeringer som sparer energi og er økonomisk lønnsomme. Videre er innføring av energioppfølgingssystem og opplæring av kommunenes driftspersonell viktige tiltak i prosjektet.

Energisparekontrakter (EPC-kontrakter) er en måte å gjennomføre energieffektiviseringstiltak med garantert resultat. Det inngås en forpliktende avtale mellom kommunen og entreprenøren som gjennomfører tiltak for å redusere energiforbruket til kommunen. I avtalen inngår også opplæring av driftspersonellet som drifter bygget og brukerne av bygget. Våren 2014 ble det utførte en analyse av relevante bygg, og foreslått tiltak for energisparing og beregnet effekten av tiltakene. Høsten 2014 vedtok de fleste prosjektkommunene gjennomføring av tiltakspakker. Energieffektiviseringstiltakene blir gjennomført i 2015 og 2016. 

Det er også startet arbeid for å lage et opplegg for informasjon om ulike energisparingstiltak til skoleklasser i de sju deltagerkommunen.

Tingvoll Sol- og bioenergisenter, med Turid Strøm som prosjektleder, er tillagt ansvaret for gjennomføring av hovedprosjektet. Prosjektperioden er 17.02.12-31.12.15. 

Kontaktinformasjon:
ORKidé Krafttak
6630 Tingvoll

Prosjektleder Turid Strøm
E-post: turid.strom@bioforsk.no
Mobil: +47 404 81 867

Orkidé - Nordmøre regionråd