Spørsmål og svar om arbeidet med regionreformen

Stortinget har vedtatt at Norge skal gjennomføre en regionreform. Regjeringen mener at landet bør deles inn i om lag 10 folkevalgte regioner, og har laget en regionmelding som tar for seg målene med reformen.

Alle fylkene har fått beskjed om å gå inn i samtaler med nabofylkene for å vurdere sammenslåing, og gjøre endelig vedtak innen 1. desember 2016. I tillegg til at Møre og Romsdal fylkeskommune utreder regionspørsmålet har ORKidé - Nordmøre Regionråd valgt å lage sin egen utredning.

Spørsmål og svar om regionrådets utredning

Hvorfor lager ORKidé en egen utredning om regionspørsmålet?
Det er flere årsaker til det. For det første vil ikke fylkestinget utrede alternativer med deling av Møre og Romsdal. Mange på Nordmøre mener det er feil å avgrense alternativene på den måten før alle fakta er på bordet. For det andre er det behov for å vite mer om faktorer som er spesifikt viktige for Nordmøre i en ny region. Regionrådet ønsker også at utredningen skal bidra til en mer faktaorientert debatt.

Hva hjelper det at utredningen kommer innen 1. november, mens den politiske debatten og forhandlinger pågår nå?
Fristene er så korte i regionreformen at det er utfordrende å få til en forsvarlig prosess. Det regionrådet har sagt, er at politisk dialog og offentlig debatt må foregå parallelt med at vi skaffer oss mest mulig fakta i regionspørsmålet. Derfor har ORKidé også valgt å legge ut ulike deler av utredningen etter hvert som de er ferdige, slik at de kan være et bidrag i debatten. Sluttrapporten  vil være klar omkring 20. oktober, og regionrådet møtes 28. oktober for å behandle den. 

Hva skjer politisk mens dere utreder regiontilhørighet?
Det er en del av prosessplanen at det skal være politiske møter med de andre regionrådene, med politisk ledelse i Trøndelag og med forhandlingsutvalget for Møre og Romsdal. Dette gjennomføres i september og oktober. 

Hva skal utredningen brukes til når den er ferdig?
For det første skal den sendes inn til fylket som et innspill til fylkesprosessen. Dernest skal den være en støtte til hver enkelt kommune som diskuterer regionspørsmålet. Den blir sannsynligvis også sendt Kommunal – og moderniseringsdepartementet. 

Hva mener ORKidé om regionreformen?
ORKidé – Nordmøre Regionråd er bare et samarbeidsorgan for kommunene, og derfor gjennomføres felles prosess på en slik måte at alle kommunene kan slutte opp om den. Kommunene på Nordmøre kan ha ulike meninger og behov i regionspørsmålet, og det er de som til syvende og sist må si sin mening. Det kommunene har sagt i fellesskap er at de mener regionspørsmålet er så viktig at de ønsker en egen utredning, og at man også bør utrede alternativer som kan medføre deling av fylket.

Hvordan kan kommunene påvirke endelig vedtak i regionreformen?
Fylkeskommunen har bedt om at høringsinnspill kanaliseres via regionrådene i Møre og Romsdal. En del kommuner vil nok uansett skrive en høringsuttalelse til fylkesprosessen. I tillegg kan hver kommune gjøre vedtak om ønsket tilhørighet, på samme måte som Rindal kommune har gjort det, og de kan øve påtrykk i politiske prosesser. 

Les også: Derfor utreder ORKidé framtidig regionstruktur. 

 

Tilbake til hovedsiden om regionreform.

Orkidé - Nordmøre regionråd